การใช้งานและข้อตกลงผู้ใช้ซอฟต์แวร์ของ HAGIBIZ AUTOTRADE

 ซอฟต์แวร์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า Hagibiz Autotrade) ข้อตกลงและเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างผู้สมัคร มีผลบังคับใช้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่าง: ผู้สมัครจะต้องสมัครเพื่อขออนุญาตเป็นสมาชิกในการใช้ Hagibiz Autotrade โดยจะใช้เวลาในการพิจารณาเป็นเวลา 7 วันนับจากวันลงทะเบียนสมัครสมาชิกแอปพลิเคชันนี้หรือจนกว่า Hagibiz Autotrade จะแจ้งให้ผู้สมัครทราบถึงการอนุญาตหรือการปฏิเสธการใช้แอปพลิเคชันนี้ ผู้สมัครจะได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว ในฐานะ Hagibiz Autotrade ขอสงวนสิทธิ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธใบสมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ

 

 เมื่อได้รับการยอมรับในฐานะสมาชิกของ Hagibiz Autotrade ผู้สมัครจะได้รับอนุญาตให้เป็นสมาชิก 365 วันนับจากวันที่ได้รับอนุญาต บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้ หากบริษัท เลือกที่จะ: (1) ยุติการดำเนินธุรกิจ (2) เลิกกิจการในฐานะนิติบุคคล หรือ (3) ยุติการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และ/หรือบริการผ่านช่องทางการขายหรือเมื่อใดก็ได้ และมีการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันหรือโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากสมาชิกละเมิดข้อกำหนดนี้และไม่สามารถแก้ไขการละเมิดก่อนสิ้นสุดระยะเวลาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 ผู้สมัครได้อ่านและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ โดย Hagibiz Autotrade ซอฟต์แวร์แบบเต็มรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วยนโยบายและขั้นตอนการปฏิเสธความรับผิดชอบข้อตกลงซอฟต์แวร์นี้ จะมีเงื่อนไขการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการคืนเงินนโยบายทั้งหมดที่รวมอยู่ใน ข้อตกลงนี้ ส่วนหนึ่งเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ทั้งหมด ซึ่ง Hagibiz Autotrade software ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ นโยบายและขั้นตอนการยุติข้อตกลงซอฟต์แวร์ ข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการคืนเงินเมื่อใดก็ได้ ตามดุลยพินิจของบริษัทและผู้สมัครตกลงที่จะผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยผู้สมัครจะไม่เรียกร้องให้ทางบริษัทต้องชี้แจงใดๆ หรือไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าเสียเวลาใดๆ ทั้งสิ้น

 ผู้สมัครไม่มีสิทธิ ผลิต ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกโฆษณา แปล แก้ไขชื่อ เลข รหัส หรือเรียบเรียงใหม่ หรือการกระทำใดๆอันมุ่งหมายเป็นการแข่งขันทางการค้า ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ (ซอฟแวร์)ภายใต้ลิขสิทธิ์ที่จดทะเบียนหรือได้รับความคุ้มครองโดยอัติโนมัติ หรือสิทธิอื่น ๆ ของบริษัท ที่ได้รับการคุ้มครองเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาทุกชนิด ผู้สมัครขอรับรองว่าจะไม่ ลบ ทำลาย ทำให้เสียหาย หรือทำให้ไม่ชัดเจน ซึ่งเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของผู้อนุญาตโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ

 

 ผู้สมัครสามารถใช้งาน Hagibiz Autotrade software นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของบริษัทผู้อนุญาตเท่านั้น จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในรายงานต่างๆต่อบุคคลที่สามหรือใช้รายงานเพื่อแข่งขันทางการค้ากับ Hagibiz Autotrade software หรือรับสมัครหรือชักชวนสมาชิกอื่นหรือลูกค้าให้เข้าร่วมกันในการใช้ Hagibiz Autotrade software ผู้สมัครจะไม่ผลิต ส่งเสริมหรือใช้วัสดุประเภทใด ๆ ที่อธิบายชื่อซอฟต์แวร์โปรแกรมผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าที่เป็นลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ หรืออื่นๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยอัตโนมัติ ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตจาก Hagibiz Autotrade software

 

 การขายหรือการโอนสิทธิการได้รับอนุญาตตามข้อตกลงนี้จะต้องได้รับการอนุมัติโดย Hagibiz Autotrade software โดยผู้ได้รับสิทธิ์หรือได้รับโอนจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

 ผู้ลงนามข้างล่างนี้ยอมรับว่าเขา / เธอเป็นผู้บรรลุนิติภาวะและได้ยินยอมผูกมัดผู้สมัครตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ โดยให้รวมถึงนโยบายและระเบียบปฏิบัติเรื่องเขตอำนาจศาลสำหรับการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือความขัดแย้งใดๆ

 

 ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้ หรือเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงนี้ ผู้สมัครประสงค์จะให้มีการระงับข้อพิพาทโดยการตกลงไกล่เกลี่ยด้วยวิธีประนอมข้อพิพาทในเบื้องต้นก่อน และหากการไกล่เกลี่ยไม่เป็นผลสำเร็จให้มีการนำคดีขึ้นสู่ศาลได้ ภายใต้เขตอำนาจและข้อบังคับของศาลประเทศไทยเท่านั้น ให้ถือว่าเป็นการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทยทั้งสิ้น ให้รวมถึงกรณีที่ผู้สมัครยังไม่ได้รับอนญาตให้เป็นสมาชิกแต่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายหรือละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ ผู้สมัครยืนยันในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้อย่างเคร่งครัด

 

 ในการเรียกร้องให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการสละสิทธิ์ของHagibizAutotradesoftwareใดๆไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของ Hotibiz Autotrade software ค่าเริ่มต้นที่ตามมาหรือสิทธิหรือภาระผูกพันของสมาชิกคนอื่น ๆ ความล่าช้าหรือการละเว้นที่เกิดจาก Hagibiz Autotrade software ในการใช้สิทธิ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการผิดสัญญาของคู่ค้าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการผิดสัญญาหรือการผิดนัดที่ตามมาของซอฟต์แวร์ Hagibiz Autotrade ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสมาชิกใด ๆ และเงื่อนไขของข้อตกลงนี้หรือข้อกำหนดของนโยบายและขั้นตอน.ให้เป็นดุลพินิจของบริษัท

 ฝ่ายต่างๆนี้ซึ่งจะต้องอยู่ในประเทศไทยยกเว้นกรณีที่กฎหมายของรัฐของคุณกำหนดให้มีการบังคับใช้กฎหมายโดยชัดแจ้ง ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐไทย ไม่จำเป็นต้องซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นสมาชิก คุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกข้อตกลงสมาชิกได้ตลอดเวลาและด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณไม่สามารถขายหรือส่งเสริมการขายซอฟต์แวร์ Hagibiz Autotrade software อื่น ๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันหรือแข่งขันได้ ยกเว้นหากการลงทะเบียนโดยตรงใน Hagibiz Autotrade software ของคุณ คุณไม่สามารถใช้รายงานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากเพื่อพัฒนา โดยเฉพาะคุณจะต้อง ไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในรายงานต่อบุคคลที่สามหรือใช้รายงานเพื่อแข่งขันกับ Hagibiz Autotrade software หรือรับสมัครหรือชักชวนสมาชิกอื่นหรือลูกค้าให้เข้าร่วมใน Hagibiz Autotrade software การพ้นสภาพในการใช้สิทธิ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ หรือยืนยันในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้อย่างเคร่งครัดและนโยบายและขั้นตอนไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ของ Hagibiz Autotrade software ในการเรียกร้องให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการสละสิทธิ์ของ Hagibiz Autotrade software ใด ๆ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของ Hotibiz Autotrade software ค่าเริ่มต้นที่ตามมาหรือสิทธิหรือภาระผูกพันของสมาชิกคนอื่น ๆ ความล่าช้าหรือการละเว้นโดย Hagibiz Autotrade software ในการใช้สิทธิซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการผิดสัญญาของคู่ค้าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการผิดสัญญาหรือการผิดนัดตามมาของซอฟต์แวร์ Hagibiz Autotrade ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสมาชิกใด ๆ และเงื่อนไขของข้อตกลงนี้หรือข้อกำหนดของนโยบายและขั้นตอน